CI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)


ชาญอิสสระ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สร้างความปลอดภัยผู้ถือหุ้น พนักงาน กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

...