CI จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


ชาญอิสสระ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น

...