ชาญอิสสระมอบศาลาปฏิบัติธรรม


ชาญอิสสระ ร่วมมอบศาลาอุโบสถ ที่พักสงฆ์สามัคคีธรรม เพื่อให้พระสงฆ์ใช้พักอาศัยและอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจ

...